Om Kultur- och utvecklingsförvaltningen

Kultur- och utvecklingsförvaltningen är en förvaltning som samlar ett brett spektrum av uppdrag under en samlad förvaltningsstruktur. Hos oss arbetar såväl bibliotekarier som badmästare, vägledare som socionomer och pedagoger som pianister. Vi har tre olika verksamhetsområden och tio olika enheter med sina separata uppdrag, skilda förutsättningar och varierande utbildningsbakgrund vilket gör arbetet på Kultur- och utvecklingsförvaltningen varierande, utmanande och dynamiskt. Vill du utmana dina tankemönster och samarbeta med människor som kommer från en helt annat kompetensområde än du själv, då är Kultur- och utvecklingsförvaltningen platsen för dig.

 

Mål och vision

På Kultur- och utvecklingsförvaltningen är vårt huvuduppdrag är att ge människor förutsättningar att nå sin fulla potential. Därför arbetar vi med ett utvecklings-, samarbets- och lösningsorienterat fokus som utgör en röd tråd genom hela förvaltningen. Samarbete och samverkan med både våra kollegor inom andra förvaltning, näringslivet och civilsamhället är nödvändigt och en del av vår identitet för att vi skall kunna lyckas med vårt uppdrag.

Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt för att utveckla ledarskapet inom vår organisation med fokus på förändringsledning (Change Management via ADKAR-modellen) och för att utveckla vår kommunikativa förmåga. Både som organisation och som individuella medarbetare.

Organisationskultur

I vår organisationskultur har vi fokus på delaktighet, tillit och egenansvar inom uppföljningsprocesserna. Vi strävar efter att ge varje medarbetare mandat, delaktighet och förmåga att själv ta ansvar för sin arbetssituation. Vilket gör att vi förväntar oss att du tar initiativ, kommer med förbättrings förslag och utmanar sättet vi tidigare gjort saker.  Och vi arbetar ständigt med att optimera de administrativa processerna för att frigöra tid till verksamhetsutveckling. Vi strävar efter att hela tiden knyta våra verksamheter alltmer samman, skapa synergier och öka transparensen mellan olika funktioner. Vi försöker ligga i framkant, försöker sätta exempel och bryta ny mark samtidigt som vi, med generositet och humor, ser vi till att ha kul på jobbet.

Våra verksamheter

Frivilliga skolformer

Frivilliga skolformer består av:

Gymnasieutbildning 

Gymnasieutbildning ansvarar för det egna gymnasiet Osbeck såväl som gymnasiesärskola och gymnasieutbildning på annan ort. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla Campus till en självklar mötesplats och en utbildningsplats av högsta kvalitet.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning bedriver kurser på grundläggande- och gymnasial nivå, inom Lärvux, svenska för invandrare samt yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar på gymnasial nivå. Vi arbetar med ett entreprenöriellt förhållningssätt där medarbetarna är delaktiga i att driva utvecklingen och utformningen av våra yrkesutbildningar. Vi har även olika former av uppdragsutbildningar i samarbete med kommunens verksamheter och Laholms näringsliv.

Kulturskolan 

Kulturskolan ansvarar för olika utbildningsinriktningar i fyra olika spår: Musik, Scenkonst, Konst och media och KomTek. Kulturskolan är en plats där du kan utveckla och stimulera ditt skapande och stimuleras till ett eget och aktivt kulturengagemang.

Kvalitet och service

Kvalitet och service ansvarar för Campus reception, administrationen inom gymnasiet och vuxenutbildningen och elevhälsoteamet.

 

Samtliga områden finns samlade på Campus Laholm som är en internationell mötesplats präglad av nyfikenhet, innovation och tolerans.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad har till uppgift att på olika sätt rusta individer för inträde på arbetsmarknaden. Verksamheten ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, studie- och yrkesvägledning, daglig verksamhet, KAA - kommunalt aktivitetsansvar samt mottagning av nyanlända. Verksamheten ska bland annat vara en part i att korta vägen för arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd till självförsörjning. Arbetet sker i nära samarbete med socialverksamheten samt tillsammans med andra enheter inom förvaltningen.

Verksamhet Arbetsmarknad består av:

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för att korta vägen för till självförsörjning och minska det ekonomiska biståndet, arbetsförmågebedömningar, arbetsträning och feriearbeten. Vårt uppdrag är att vägleda, motivera och rusta personer mellan 16–65 år till arbete, utbildning, och självförsörjning.

Enheten för vägledning och mottagning

Enheten för vägledning och mottagning ansvarar bland annat för uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret, mottagning av nyanlända och vägledningsfunktioner till allmänheten samt inom hela förvaltningen.

Enheten för daglig verksamhet 

Enheten för daglig verksamhet ansvarar för sysselsättning till merparten av de som är berättigade enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 

Inom verksamheten ligger även ansvaret för samordning och utveckling av integrationsstrategiska frågor på en kommunövergripande nivå.

Kultur- och fritid

Kultur- och fritid består av:

Biblioteksenheten 

Biblioteksenheten ansvarar för Laholms stadsbibliotek, Campus Laholms bibliotek, Bokbussen och våra meröppna närbibliotek i Knäred och Våxtorp. Vi är demokratins, transparensens och informationens samlingsplats.

Kultur- och turismenheten

Kultur- och turismenheten ansvarar för bland annat Teckningsmuséet, turistbyrån, Visit Laholm, Lugnarohögen, Laholms teater och allmänkultur. Vi arbetar för att synliggöra allt det fantastiska i Laholm och att kunna erbjuda ett brett kulturutbud som både bekräftar och utmanar.

Fritidsenheten 

Fritidsenheten ansvarar för bland annat Folkhälsocentrum, fyra utomhusbad, fritidsanläggningar, föreningsutveckling och Ung i Laholm (öppen fritidsverksamhet för unga). Vi stöttar det ideella föreningslivet och arbetar för att alla invånare skall kunna ha en meningsfull fritid.

 

Inom verksamheten ligger också en destinationsutvecklare som ansvarar för utveckling och genomförande av varumärkesbyggande aktiviteter och evenemang i samverkan med kommunstyrelsens förvaltnings näringslivsenhet.

Möt våra medarbetare

Sanela Becovic

Bibliotekarie
 

(Klicka för mer information)

Narcisa Duranovic

Fövaltningsekonom
 

(Klicka för mer information)

Medarbetare

Hannes Salo

Arbetsmarknadsutredare
 

(Klicka för mer information)

Sök lediga jobb

För tillfället finns inga lediga tjänster